Polityka prywatności | Zarząd Dróg Powiatowych w Ożarowie Mazowieckim

Polityka prywatności

Szanowni Państwo

W związku z wejściem w życie przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1), poniżej przedstawiamy następujące informacje:

 1. Administratorem przekazanych przez Państwa danych osobowych jest Zarząd Dróg Powiatowych w Ożarowie Mazowieckim, ul. Poznańska 300 (kod: 05-850 Ożarów Mazowiecki), którego przedstawicielem jest Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych w Ożarowie Mazowieckim.
 2. Mają Państwo prawo do dostępu do przekazanych danych osobowych, do ich poprawiania, a także do żądania ich usunięcia lub wniesienia sprzeciwu albo ograniczenia ich przetwarzania.
 3. Dane osobowe są przetwarzane w celu:
  • wykonywania zadań realizowanych w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej,
  • wykonania zawartych umów,
  • podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą,
  • ochrony interesów osoby, której dane dotyczą, lub innej osoby fizycznej;
 4. Przetwarzanie danych następuje w zakresie niezbędnym dla realizacji celów wskazanych w pkt 3 powyżej, w tym w związku z ew. dochodzeniem roszczeń wynikających z przepisów prawa cywilnego.
 5. Odbiorcami danych osobowych są podmioty, którym Administrator ma obowiązek przekazywania danych na podstawie obowiązujących przepisów prawa, a także osoby i podmioty świadczące na rzecz Administratora obsługę w zakresie realizacji jego ustawowych zadań w tym: zamówień publicznych, prawną oraz w zakresie serwisowania systemów przetwarzania danych (serwis oprogramowania i sprzętu komp.).
 6. Przekazane dane będą przetwarzane przez czas niezbędny na realizację obowiązków i uprawnień publiczno–prawnych, czas wykonywania zawartych umów, a także czas niezbędny dla zapewnienia obsługi ew. zgłaszanych lub dochodzonych roszczeń.
 7. W przypadku uznania, iż dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z wymogami prawa, przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.